Contingut mínim de la memòria justificativa del Programa 3 d’Ajuda a les Actuacions de Rehabilitació a Nivell d’Edifici. Ordre 31/2022

Actualitzada a 10/07/2023

CONTINGUT DEL PROJECTE GENÈRIC

  • Memòria descriptiva
  • Adecuació de l’actuació al Còdig Tècnic d’Edificació i altra normativa d’aplicació.

CONTINGUT ESPECÍFIC ORDRE 31/2022

  • Estalvi de consum d’energia primària no renovable estimat respecte a la situació inicial – Referit als certificats energètics inicial i final elaborats amb el mateix programa.
  • Inversió subvencionable i la quantia de l’ajuda sol·licitada. Segons taula adjunta.

L’ Art. 18 de l’Ordre 31 2022 estableix els imports màxims subvencionables, es recomana la consulta del mateix en cas de vulnerabilitat econòmica.

CONTINGUT DEL PROJECTE GENÈRIC ADAPTAT

  • Presupost desglosat per àmbits d’actuació, discriminant les partides pertinents a ampliacions, canvis d’us i elements no subvencionables com per exemple calderes de combustible d’origen fòsil
  • Plans, senyalant les zones o àmbits d’actuació objetes de subvenció
  • Conformitat del destinatari últim
  • Firma del tècnic competent

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>