Dret a la Fotovoltaica

Actualització de Març 2022


El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per a pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de l’a guerra a Ucraïna, que modifiquen la Llei 10/2019 en la seva disposició final quarta, l’anàlisi que contínua s’ha fet en funció del que s’estableix en per les modificacions del Decret llei 4/2022.

Resum:

Preval el dret a produir i consumir electricitat procedent de  fonts renovables.

La implantació de panells fotovoltaics per a la producció d’electricitat està permesa en tota coberta, teulada i aparcament en sòl urbà, sense que es puguin aplicar prohibicions de caràcter general.  L’Administració insular  disposa de 6 mesos (fins a octubre de 2022) per a regular  la seva  implantació estètica i tècnica.

Les instal·lacions de producció d’energia renovable situades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així com els suports i els elements auxiliars necessaris, no computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància a llindars ni en altura.

Llei  10/2019 de Canvi Climàtic de les Illes Balears CONSOLIDAT

Article 52 Autoconsum

1. Tothom té dret a produir la seva pròpia electricitat a partir de fonts renovables i a consumir-la. Les administracions públiques fomentaran l’autoconsum d’energies renovables, eliminant les traves existents, incentivant la seva implantació i, en els casos en què no sigui possible l’autoconsum individual, promovent l’autoconsum compartit.

2. La implantació de panells fotovoltaics per a la producció d’electricitat està permesa en tota coberta, teulada i aparcament en sòl urbà, sense que es puguin aplicar prohibicions de caràcter general per l’entorn on se situen i amb les condicions establertes en el punt següent.

3. En un termini màxim de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, cadascun dels consells insulars per als respectius àmbits territorials aprovarà mitjançant acord plenari una guia de criteris estètics i tècnics per a la implantació d’energies renovables per a l’autoconsum individual i col·lectiu sobre coberta, teulada i aparcament en sòl urbà en entorns que comptin amb figures de protecció patrimonial o paisatgística, en tot cas respectant les disposicions en matèria de patrimoni històric i paisatge. En cas d’incompliment d’aquest termini prevaldrà el dret d’accedir a l’autoconsum.

4. Es crea el Registre administratiu d’autoconsum, l’organització i el funcionament del qual s’establiran reglamentàriament.

5. Les instal·lacions de generació per a autoconsum energètic poden ser per a l’ús d’un solo consumidor o compartides entre diversos consumidors, d’acord amb la normativa bàsica estatal aplicable.

6. Reglamentàriament es determinaran les condicions tècniques que han de complir les instal·lacions d’autoconsum elèctric, així com la unificació de subministraments.

7. Amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència de les instal·lacions d’autoconsum, l’Administració de la Comunitat Autònoma col·laborarà amb les empreses comercialitzadores d’electricitat i amb els operadors del sistema i del mercat per a fomentar i desenvolupar bones pràctiques que permetin simplificar la venda d’excedents de generació, així com per a incorporar el concepte de balanç net en la facturació.

Article 54. Paràmetres urbanístics.

1. Les instal·lacions de producció d’energia renovable situades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així com els suports i els elements auxiliars necessaris, no computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància a llindars ni en altura. Sempre que no afectin els fonaments o a l’estructura de l’edifici, aquestes instal·lacions estaran subjectes al règim de comunicació prèvia que determina la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears, a pesar que s’han de sotmetre al que prevegi la normativa de protecció del patrimoni històric i el paisatge quant a les condicions d’integració o a la impossibilitat d’instal·lar-se conforme determinin els instruments d’ordenació o de catalogació de béns protegits.

2. Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables que es declarin d’utilitat pública situades en sòl rústic no computen urbanísticament quant al paràmetre d’ocupació.

3. Igualment les instal·lacions d’autoconsum elèctric amb tecnologia de generació renovable o per a producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables situades en aparcaments i altres infraestructures, equipaments o sistemes generals en sòl rústic, bé sigui sobre el terreny o bé sobre coberta, així com els suports i els elements auxiliars necessaris, tampoc computen urbanísticament quant al paràmetre d’ocupació esmentat.

4. Quan no sigui possible per raons energètiques, paisatgístiques, urbanístiques o patrimonials situar en coberta les instal·lacions d’autoconsum elèctric amb tecnologia de generació renovable en edificis en sòl rústic, la ubicació alternativa sobre el terreny no computarà urbanísticament quant al paràmetre d’ocupació:

a)   Quan estigui destinada a autoconsum d’instal·lacions públiques de proveïment o sanejament d’aigua (com a dipòsits o depuradores) i la superfície ocupada no superi els 1.500 metres quadrats.

b)   En altres supòsits, quan la superfície ocupada per aquestes instal·lacions no superi els 200 metres quadrats.

En tot cas, s’han de complir les condicions d’integració paisatgística i ambiental previstes en els instruments d’ordenació territorial i urbanística.

5. Les parcel·les que es beneficiïn de l’exempció del còmput del paràmetre d’ocupació en sòl rústic prevista en els apartats 2 i 4.b) no podran ser objecte d’actuacions que suposin l’ampliació dels usos lucratius que s’implanten, excepte els d’ús agrari.

Fonament de l’Articulat

Publicacions relacionades

Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Guia d’Autoconsum en 5 Passos

Para acercar la normativa al ciudadano, en esta Guía, se incorpora un esquema que resume, en cinco pasos, todo lo necesario para instalar un sistema de autoconsumo explicando cuestiones como los plazos de amortización de la instalación para un hogar medio de 4 residentes que, según los cálculos del IDAE, puede ser de entre 6 a 10 años. Este plazo, además, puede verse acortado gracias a las ayudas e incentivos fiscales que reciben este tipo de instalaciones. Esta guía para ciudadano se detiene también en uno de los aspectos más novedosos de la nueva normativa de autoconsumo: la gestión de los excedentes, es decir, aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente .Hasta la aprobación del real Decreto 244/2019, si el autoconsumidor quería obtener una compensación debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con la nueva normativa puede seguir optando por esa solución, puede almacenar la energía excedentaria en una batería para su uso posterior o, si su instalación no es superior a los 100 kilovatios (kW), puede elegir que la comercializadora de energía le compense por la energía excedentaria en cada factura mensual.

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Principi d’Eficiència Energètica Primer

Llei 10/2022 de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Amb caràcter general

MÉS >>
Energies Renovables / Altres

Subvencions de Fotovoltàiques RD 477/2021

Resolució del Consell de Transció Energètica[…] programa d’incentius lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. EN VIGOR, convocatòria oberta, probablement

MÉS >>