Reial Decret 853/2021, de 5 d´octubre, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

CONVOCATÒRIA

Reial Decret en vigor, convocatòria Autonòmica no publicada. A l´espera de poder aplicar a la subvenció.

Data orientativa (no oficial): Abans de finalitzar el 2022.

INTRODUCCIÓ

En el marc de l’Ona de Renovació que propiciaran els Fons Europeus Next Generation al nostre país i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), el Consell de Ministres ha aprovat una sèrie de mesures que tenen com a objectiu impulsar la rehabilitació energètica de vivendes i la regeneració urbana. Particularment, el 6 d’octubre del 2021 el BOE va publicar el Reial Decret 853/2021 pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social.

El Reial Decret 853/2021 contempla sis línies d´ajudes destinades a:

  • PROGRAMA 1 D’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
  • PROGRAMA 2 De suport a les oficines de rehabilitació.
  • PROGRAMA 3 D’ajuda a les actuacions de rehabilitació d’edificis.
  • PROGRAMA 4 D’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica d’habitatges.
  • PROGRAMA 5 D’ajuda a l’elaboració del Llibre de l’Edifici Existent (LEE) per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
  • PROGRAMA 6 D’ajuda a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.

Així mateix, el 6 d’octubre de 2021 també es va publicar el Reial Decret Llei 19/2021, de mesures urgents per a impulsar l´activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el qual modifica entre d’altres, la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, amb el fi de de facilitar la presa de decisions de les comunitats de propietaris.

Per a les obres de rehabilitació energètica, s’estableix diferents deduccions fiscals a l’Impost sobre la Renda. Finalment, el Reial Decret Llei, aproba una línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’Estat, per a la financiació d’obres de rehabilitació energètica d’habitatges.
L’objetiu del RD835/2021 i del RDL19/2021 té la seva màxima ambició en el marc de l’energia i la sostenibilitat dels habitatges, però al temps s’afavoreixen actuacions integrals que contribueixin a millorar la qualitat, l’estat de conservació, l’accessibilitat i la digitalització. És per això que, en cas de complir-se els requisits energètics per a la concessió de les ajudes, les actuacions en els edificis poden incloure obres destinades a la millora de la seguretat estructural, de l’estanquitat, l’habitabilitat, l’accessibilitat o la digitalització.

PROGRAMES D’AJUDES PER PARTICULARS I COMUNITATS DE PROPIETARIS

Dels sis programes destinats a impulsar la rehabilitació energètica d’habitatges, en aquest document es desenvolupen els PROGRAMES 3, 4 i 5 que afecten particulars i comunitats de propietaris. No sent objecte de la present nota tècnica el desenvolupament de la resta de programes, els quals ha de desplegar i liderar l’Administració Autonòmica i/o l’Administració Municipal: ajut a la rehabilitació de barris (PROGRAMA 1), establiment de les oficines de rehabilitació (PROGRAMA 2) a la construcció d’habitatge de promoció pública de lloguer (PROGRAMA 6).

ALTRES AJUDES

És important diferenciar els ajuts desglossats en aquesta nota tècnica i contemplats pel RD 853/2021, d’altres ajuts per a la transició energètica (ajuts a l’energia renovable, ajuts a l’eficiència energètica i ajuts a la mobilitat elèctrica), que actualment té la convocatòria oberta i que gestiona la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. Per a més informació sobre aquestes últimes veure enllaços a l’apartat MÉS INFORMACIÓ.

SOL·LICITUD DE LES AJUDES

A dia d’avui encara no es poden sol·licitar els ajuts, ja que s’està esperant que l’Administració Autonòmica publiqui al BOIB la convocatòria del referit Reial decret 853/2021 i si escau, aquesta convocatòria desenvolupi o puntualitzi el procediment per sol·licitar, concedir i justificar els diferents programes d’ajuts.

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>