Programa 4 – RD 853/2021 & Ordre 31/2022

Tipus d’actuació

Prorrogada fins al 31 de desembre de 2023

Té com a objectiu finançar actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent.

Articles 41 i 42. Destinataris últims de les ajudes

Propietaris, usufructuaris o arrendataris, administracions i empreses públiques.

Article 43. Actuacions subvencionables

 1. Actuacions que suposin una reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) almenys del 7% o del consum d’energia primària no renovable almenys del 30%. També són subvencionables actuacions de modificació o substitució d’elements constructius a la façana d’adequació de les seves característiques als valors de permeabilitat a l’aire i transmetància tèrmica del CTE.
 2. No se subvencionará actuacions dinversió en generadors tèrmics amb combustibles d´origen fòssil.

Article 44. Quantia de les ajudes

L´import de la subvenció serà del 40% del cost de lactuació amb un límit de 3.000 euros i un cost mínim de 1.000 euros per habitatge. (Per determinar els costos subvencionables veure Art. 44).

Article 45. Procediment de les ajudes

 1. La Comunitat Autònoma (CA) realitzarà la convocatòria, definirà el termini de presentació de sol·licituds els quals seran seleccionades per rigorós ordre de presentació.
 2. Els destinataris últims de les ajudes hauran de presentar declaració responsable de totes les ajudes concedides.
 3. La CA, assegurarà/garantirà el compliment del RD i la normativa de subvencions.
 4. La resolució definitiva del procediment de concessió de l’ajuda correspon a la CA.
 5. El termini per a resoldre serà de 3 mesos. Si no es compleix, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
 6. Si es requereix projecte i la sol·licitud inclou només la memòria, es podrà dictar resolució perquè, en un termini 3 mesos, s’aporti el projecte de l’actuació a realitzar.
 7. El termini per a executar l’obra no excedirà de 12 mesos, des de la data de concessió de l’ajuda.
 8. La justificació de l’ajuda es realitzarà en un termini de 3 mesos des de la finalització de les obres.
 9. Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable o de demanda global de calefacció i refrigeració, obtingut resultarà inferior al que s’estableix en l’article 43, l’ajuda seria revocada.
 10. La CA duran a terme un procediment de control que permeti verificar i validar el cost declarat.

Article 49. Documentació

Verificació de la reducció del consum d’energia primària no renovable i la reducció de la demanda global de calefacció i refrigeració, mitjançant la comparació del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge abans i després de l’actuació, realitzats tots dos amb el mateix programa reconegut de certificació i signats pel tècnic competent i convenientment registrats.


Convocatòria autonòmica.

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667437/orden-31-2022-del-consejero-de-movilidad-y-viviend


Portal d’informació de la Direcció General d’Habitatge.

https://www.caib.es/sites/rehabilitaciohabitatges/es/progama_3/


COMENÇA EL TRAMIT

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>