Programa 4 – RD 853/2021

Tipus d’actuació

Té com a objectiu finançar actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent.

Articles 41 i 42. Destinataris últims de les ajudes

Propietaris, usufructuaris o arrendataris, administracions i empreses públiques.

Article 43. Actuacions subvencionables

 1. Actuacions que suposin una reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) almenys del 7% o del consum d’energia primària no renovable almenys del 30%. També són subvencionables actuacions de modificació o substitució d’elements constructius a la façana d’adequació de les seves característiques als valors de permeabilitat a l’aire i transmetància tèrmica del CTE.
 2. No se subvencionará actuacions dinversió en generadors tèrmics amb combustibles d´origen fòssil.

Article 44. Quantia de les ajudes

L´import de la subvenció serà del 40% del cost de lactuació amb un límit de 3.000 euros i un cost mínim de 1.000 euros per habitatge. (Per determinar els costos subvencionables veure Art. 44).

Article 45. Procediment de les ajudes

 1. La Comunitat Autònoma (CA) realitzarà la convocatòria, definirà el termini de presentació de sol·licituds els quals seran seleccionades per rigorós ordre de presentació.
 2. Els destinataris últims de les ajudes hauran de presentar declaració responsable de totes les ajudes concedides.
 3. La CA, assegurarà/garantirà el compliment del RD i la normativa de subvencions.
 4. La resolució definitiva del procediment de concessió de l’ajuda correspon a la CA.
 5. El termini per a resoldre serà de 3 mesos. Si no es compleix, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
 6. Si es requereix projecte i la sol·licitud inclou només la memòria, es podrà dictar resolució perquè, en un termini 3 mesos, s’aporti el projecte de l’actuació a realitzar.
 7. El termini per a executar l’obra no excedirà de 12 mesos, des de la data de concessió de l’ajuda.
 8. La justificació de l’ajuda es realitzarà en un termini de 3 mesos des de la finalització de les obres.
 9. Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable o de demanda global de calefacció i refrigeració, obtingut resultarà inferior al que s’estableix en l’article 43, l’ajuda seria revocada.
 10. La CA duran a terme un procediment de control que permeti verificar i validar el cost declarat.

Article 49. Documentació

Verificació de la reducció del consum d’energia primària no renovable i la reducció de la demanda global de calefacció i refrigeració, mitjançant la comparació del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge abans i després de l’actuació, realitzats tots dos amb el mateix programa reconegut de certificació i signats pel tècnic competent i convenientment registrats.

PENDENT DE CONVOCATÒRIA AUTONÒMICA PER ORDRE DEL CONSELLER

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>