Programa 3 – RD 853/2021

AJUDES A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI

Tipus d’actuació

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en edificis d’habitatge unifamiliar.

Article 31. Destinataris últims de les ajudes

Propietaris o usufructuaris, comunitats de propietaris, propietaris agrupats, cooperatives de propietaris i empreses arrendatàries o concessionàries d’edificis.

Article 32. Documentació

a) Projecte de les actuacions a realitzar. Per al cas que les actuacions no exigeixin projecte, serà necessari justificar en una memòria subscrita per tècnic competent l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació i altra normativa d’aplicació. La documentació mínima d’aquesta memòria serà: descripció, pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plans. Així mateix, en la documentació del projecte d’actuació o en la memòria justificativa de l’actuació, segons correspongui, s’inclourà l’estalvi de consum d’energia primària no renovable estimat respecte a la situació inicial, la inversió subvencionable i la quantia de l’ajuda sol·licitada.
b) Llibre de l’edifici existent (Veure Programa 5) o Estudi sobre el potencial de millora de l’edifici o habitatge en relació en relació als requisits bàsics definits en la LOE i pla d’actuacions en el qual s’identifiqui l’actuació i millora proposada.
c) Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que aconsegueixi que almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats es prepari per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d’altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials.
d) Justificació de la retirada de l’amiant.
e) Justificació de circularitat de les tècniques de construcció plantejades

PENDENT DE CONVOCATÒRIA AUTONÒMICA PER ORDRE DEL CONSELLER

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>