Programa 3 – RD 853/2021

AJUDES A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI

Prorrogada fins al 31 de desembre de 2023

Tipus d’actuació

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en edificis d’habitatge unifamiliar.


Quanties subvencionables

Fuente Orden autonómica.

Article 31. Destinataris últims de les ajudes

Propietaris o usufructuaris, comunitats de propietaris, propietaris agrupats, cooperatives de propietaris i empreses arrendatàries o concessionàries d’edificis.

Article 32. Documentació

a) Projecte de les actuacions a realitzar. Per al cas que les actuacions no exigeixin projecte, serà necessari justificar en una memòria subscrita per tècnic competent l’adequació de l’actuació al Codi Tècnic de l’Edificació i altra normativa d’aplicació. La documentació mínima d’aquesta memòria serà: descripció, pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plans. Així mateix, en la documentació del projecte d’actuació o en la memòria justificativa de l’actuació, segons correspongui, s’inclourà l’estalvi de consum d’energia primària no renovable estimat respecte a la situació inicial, la inversió subvencionable i la quantia de l’ajuda sol·licitada.
b) Llibre de l’edifici existent (Veure Programa 5) o Estudi sobre el potencial de millora de l’edifici o habitatge en relació en relació als requisits bàsics definits en la LOE i pla d’actuacions en el qual s’identifiqui l’actuació i millora proposada.
c) Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que aconsegueixi que almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats es prepari per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d’altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials.
d) Justificació de la retirada de l’amiant.
e) Justificació de circularitat de les tècniques de construcció plantejades


Convocatòria autonòmica.

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667437/orden-31-2022-del-consejero-de-movilidad-y-viviend


Portal d’informació de la Direcció General d’Habitatge.

https://www.caib.es/sites/rehabilitaciohabitatges/es/programa_4/

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU

Recientemente han sido modificadas las Ordenes 24/2022 y 31/2022, correspondientes a la solicitud de ayudas para la redacción de Proyectos de rehabilitación de viviendas y Libros del edificio existentes (Programas 5a y 5b), así como a las obras de rehabilitación a nivel de edificio de viviendas (Programa 3) y obras de rehabilitación de viviendas (Programa 4).

En origen ambas convocatorias terminaban día 1 de septiembre, quedando ahora prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agote, en este período, la cuantía económica asignada a cada convocatoria.

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>