Principi d’Eficiència Energètica Primer

Llei 10/2022 de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Amb caràcter general és prioritària, l’aplicació del “principi d’eficiència energètica primer”.  En edificació, tant a nivell particular,  com a gran escala (urbana o interurbana),  aquest principi s’aplica tant en la generació com en el consum d’energia.

Article 5. Principi d’eficiència energètica primer.

1. Aquesta llei de mesures urgents avança en l’aplicació del principi d’eficiència energètica primer, contribuint així a una societat inclusiva, justa i pròspera amb una economia moderna, eficient en recursos i competitiva.

2. D’acord amb el principi d’eficiència energètica primer, les solucions d’eficiència energètica han de tenir-se prioritàriament en compte dins d’una anàlisi de cost-benefici en la planificació, les polítiques i les principals decisions d’inversió relacionades tant amb el sector energètic com amb els sectors no energètics, quan aquests últims sectors tinguin un impacte en el consum d’energia i en l’eficiència energètica.

3. Amb caràcter general, es consideraran solucions d’eficiència energètica aquelles destinades a reduir el consum energètic i optimitzar el sistema energètic, en particular les encaminades a la reducció i gestió de la demanda, a l’obtenció d’estalvis energètics, a la flexibilització del sistema energètic i a la minimització de pèrdues en la generació, transport i distribució d’energia.

4. L’edificació participa tant del sector energètic com dels no energètics perquè a més de ser consumidor constitueix l’actiu energètic distribuït amb major grandària i major potencial d’eficiència energètica en el seu àmbit primordial que és la reducció de la demanda, afavorint la incorporació addicional de sistemes de generació, emmagatzematge i intercanvi, connectats amb xarxes i altres usos energètics a escala urbana.

Fonament de la Llei

Publicacions relacionades

Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Guia d’Autoconsum en 5 Passos

Para acercar la normativa al ciudadano, en esta Guía, se incorpora un esquema que resume, en cinco pasos, todo lo necesario para instalar un sistema de autoconsumo explicando cuestiones como los plazos de amortización de la instalación para un hogar medio de 4 residentes que, según los cálculos del IDAE, puede ser de entre 6 a 10 años. Este plazo, además, puede verse acortado gracias a las ayudas e incentivos fiscales que reciben este tipo de instalaciones. Esta guía para ciudadano se detiene también en uno de los aspectos más novedosos de la nueva normativa de autoconsumo: la gestión de los excedentes, es decir, aquella energía generada por instalaciones de autoconsumo y que el usuario no consume instantáneamente .Hasta la aprobación del real Decreto 244/2019, si el autoconsumidor quería obtener una compensación debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con la nueva normativa puede seguir optando por esa solución, puede almacenar la energía excedentaria en una batería para su uso posterior o, si su instalación no es superior a los 100 kilovatios (kW), puede elegir que la comercializadora de energía le compense por la energía excedentaria en cada factura mensual.

MÉS >>
Autoconsum i Renovables RD477/21

Dret a la Fotovoltaica

La implantación de paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad está permitida en toda cubierta, tejado y aparcamiento en suelo urbano, sin que se puedan aplicar prohibiciones de carácter general.  La Administración insular  dispone de 6 meses (hasta octubre de 2022) para regular  su  implantación estética y técnica.

MÉS >>
Energies Renovables / Altres

Subvencions de Fotovoltàiques RD 477/2021

Resolució del Consell de Transció Energètica[…] programa d’incentius lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. EN VIGOR, convocatòria oberta, probablement

MÉS >>