Llibre de l’Edifici Existent. Convocatòria Autonmica Publicada.

Després de l’anunci per part de la Conselleria de mobilitat i habitatge dijous passat de la ràpida obertura de les 11 oficines d’ajuda a la rehabilitació, aquest dissabte, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’Ordre 24/2022 convocant les ajudes per a la redacció de Projectes i Llibres de l’Edifici Existents.

Aquest serà el primer passo a la rehabilitació energètica del parc d’habitatges de les Illes Balears. El LEE pretén, així convertir-se en el referent i pedra angular en el referit a la diagnosi, i rehabilitació energètica del parc d’habitatges.

Cal destacar, que si en la fase de redacció del LEE l’immoble es troba si IEE l’ajuda podrà demanar un increment del 50% de la subvenció amb la finalitat de redactar, també, aquest document.

Requisits:

Els edificis objecte de les actuacions subvencionables a través d’aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits:
a) Hauran d’estar situats dins del territori de les Illes Balears.
b) Hauran d’estar finalitzats abans de l’any 2000.
c) Almenys el 50% de la seva superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si tenen altres usos compatibles, haurà de tenir ús residencial d’habitatge.

Cuanties:

 1. En el supòsit de llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació (activitat 5A) la quantia màxima de la subvenció serà:
  a) En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges: 700 €, més una quantitat de 60 € per habitatge.
  b) En cas d’edificis plurifamiliars de més de vint habitatges: 1.100 €, més una quantitat de 40 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 €.
  Si no es disposa de l’informe d’avaluació de l’edifici en vigor —és a dir, no redactat o caducat—, l’ajuda es podrà incrementar fins a un 50% per a la seva elaboració.
 2. En el supòsit de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis (activitat 5B), la quantia màxima de la subvenció serà:
  a) En cas d’habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges: 4.000 €, més una quantitat de 700 € per habitatge.
  b) En cas d’edificis plurifamiliars de més de vint habitatges: 12.000 €, més una quantitat de 300 € per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 €

Publicacions anteriors que has de llegir.

Consulta la nostra entrada sobre el LEE del RD 853/2021 clicant en el link posterior. Al llarg dels pròxims dies anirem actualitzant l’entrada per a complementar aquesta informació preliminar.


Tramitació:

Fase 1 Sol·licitud d’ajuda – Certificadt Digital requerit –

1.1. Preparació documental

1.2. Presentació Telemàtica de la Sol·licitud

A la data de publicació d’aquesta entrada, la web de la CAIB dóna errors de sol·licitud. Posa’t en contacte amb nosaltres si tens problemes. oar@coaib.es


Formacions Relacionades

Curso para la elaboración del Libro del Edificio Existente – LEE Programa 5 RD853/21 –


Esta formación, disponible desde el 25 de abril y exclusiva para arquitectos colegiados, se centra en el programa 5 del RD 853/2021. Dado el carácter técnico del Libro del Edificio Existente, que incluye entre otras cuestiones una evaluación del potencial de mejora del edificio y un plan de actuación para la renovación del mismo, su realización sólo puede llevarla a término un técnico competente en el marco de la LOE.

La documentación del curso se basa en el Anexo I del RD 853/2021, que contiene un índice con la información mínima que debe incluir el Libro. 


Curso de Gestión de los Programas de Ayuda a la Rehabilitación


Esta formación virtual a la carta, disponible desde el 4 de julio y exclusiva para arquitectos colegiados, incluye una relación de siete temas, en los que se abordan el contexto actual y los objetivos de rehabilitación a nivel europeo y nacional; las claves del Libro del Edificio Existente y el importante papel del agente rehabilitador; una panorámica de las ayudas e incentivos a la rehabilitación; los requisitos y parámetros clave de las ayudas; la preparación del proyecto y la gestión de ayudas; información y asesoramiento a los/as propietarios y una relación de casos prácticos.


Curso de certificación y análisis energéticos con CYPETHERM HE Plus


El COAIB os ofrece una serie de cursos BIM en formato virtual a la carta —coordinados por el CSCAE— que podéis seguir a vuestro ritmo. Esta formación está incluida en la cuota colegial.

Este bloque se centra en el análisis energético del edificio. Veremos cómo convertir el modelo arquitectónico en un modelo analítico y usaremos la aplicación que nos va a permitir obtener la certificación de la eficiencia energética de los edificios y su justificación normativa (CTE DB HE-0,1, y 4). Desde el 5 julio de 2018 CYPETHERM HE Plus es herramienta informática reconocida por el Ministerio para obtener la certificación de eficiencia energética de un edificio, tanto en fase de proyecto como de edificio terminado.


Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>