GUÍA SOBRE DESGRAVACIONS FISCALS PER A REHABILITACIÓ

Com a resposta al RDL 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Consell Superior d’Arquitectes d’Espanya, en col·laboració amb el Consell General d’Economistes, ha publicat una Guia sobre desgravacions fiscals per rehabilitació d’habitatges i edificis residencials.

Aquesta guia resumeix de forma molt explicativa les tres vies per les quals es poden sol·licitar deduccions fiscals, conseqüència de les obres de rehabilitació d’habitatges i edificis.

Màxima deducció 5.000€/any.

  • Deduccions del 40% en les quantitats satisfetes en obres en habitatge habitual o llogat, si es redueix el consum d’energia primària no renovable almenys un 30%. Màxima deducció 7.500€/any.

Màxima deducció 7.500€/any.

  • Deduccions del 60% de les quantitats satisfetes en obra, en edificis d’habitatges, si la reducció del consum d’energia primari no renovable és d’almenys 30%, o s’obté una classe energètica A o B.

Base màxima deductible 5.000€/any.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per a excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir un màxim de 15.000€.

A més de les deduccions anteriorment esmentades hi haurà casos pels quals es podrà tributar l’obra a l’IVA reduït.

Paral·lelament, indicar que les deduccions indicades es practicaràn per als períodes impositius 2021, 2022 i 2023.

Finalment, destacar, que només seran deductibles els pagaments realitzats mitjançant targetes de crèdit/dèbit o transferències bancàries.

Guia actualitzada a ampliacions de desgravacions per al 2023. Aquesta versió de Juliol 2023, esmena l’error detectat en la versió anterior de març 2023, en la següent qüestió.

n les pàgines 8 i 9 es diu: “Es necessiten certificats expedits per persona tècnica competent, tant de la situació prèvia, com de la situació posterior a les obres, amb una diferència de menys de 2 anys entre certificats.”

En la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s’expressa en la “Disposició addicional cinquantena. Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges” el següent: “A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits per a la pràctica d’aquestes deduccions seran vàlids els certificats expedits abans de l’inici de les obres sempre que no hagués transcorregut un termini de dos anys entre la data de la seva expedició i la de l’inici d’aquestes [les obres].”

S’indica que el període de dos anys es compta entre la data del primer certificat i l’inici de les obres i no entre certificats.

Guia del CSCAE

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU

Recientemente han sido modificadas las Ordenes 24/2022 y 31/2022, correspondientes a la solicitud de ayudas para la redacción de Proyectos de rehabilitación de viviendas y Libros del edificio existentes (Programas 5a y 5b), así como a las obras de rehabilitación a nivel de edificio de viviendas (Programa 3) y obras de rehabilitación de viviendas (Programa 4).

En origen ambas convocatorias terminaban día 1 de septiembre, quedando ahora prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agote, en este período, la cuantía económica asignada a cada convocatoria.

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>