EDIFICIS FORA D’ORDENACIÓ OBJECTE D’AJUDES DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION (RD 853/2021)

El BOIB de dia 8 de novembre de 2022, va publicar el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per a compensar la inflació a les Illes Balears.  La disposició final segona d’aquest Decret llei, modifica la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per a executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  En particular, s’introdueix, en la referida Llei 4/2021, una disposició addicional (l’onzena),  amb el següent contingut.

Disposición adicional onzena:

Especificitats per a la rehabilitació energètica en determinades edificacions:

En els edificis fora d’ordenació, sobre la base de l’article 129, apartat 2, lletra c), de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, i als sols efectes de poder executar les inversions regulades en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, C02.101 del Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials, poden dur-se a terme obres de rehabilitació sense tenir en compte les limitacions i prohibicions establertes en l’esmentat article.

En qualsevol cas, les obres de rehabilitació han d’estar incloses en almenys un dels següents programes:

a)   Programa 1. Ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, concretament les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominantment residencial per a habitatge, sempre que s’obtingui una reducció d’almenys del 30% del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

b)   Programa 3. Ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivel d’edifici l’objecte del qual és el finançament de la millora acreditada de l’eficiència energètica amb especial atenció a l’envolvent edificatòria de tipologia residencial col·lectiva.

En tots dos casos, a) y  b), almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha de ser d’ús residencial habitatge.


Per al vostre interès adjuntam l’artícle 129 de la LUIB:

Artícle 129. Edificacions i construccions inadequades i fora d’ordenació

1. Es consideraran construccions i edificacions en situació d’inadequades aquelles que tenguin les següents característiques:

a)   S’hagin implantat legalment d’acord amb un planejament urbanístic derogat o substituït.

b)   En el planejament urbanístic en vigor no estigui previst que hagin de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament.

c)   No s’ajustin a les determinacions del planejament vigent

El nou planejament establirà les normes urbanístiques i les actuacions autoritzables aplicables als elements que quedin en aquesta situació. En tot cas, com a mínim, seran autoritzables obres d’higiene, seguretat, salubritat, reforma i consolidació, rehabilitació, modernització o millora de les condicions estètiques i de funcionalitat, així com les necessàries per al compliment de les normes de prevenció d’incendis, accessibilitat, codi tècnic de l’edificació i les d’instal·lacions d’infraestructures pròpies de l’edificació.

Els usos preexistents legalment implantats en un nou planejament urbanístic es podran mantenir sempre que s’adaptin als límits de molèstia, nocivitat, insalubritat i perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació urbanística i la legislació sectorial d’aplicació. El planejament podrà preveure i regular l’autorització d’usos permesos en el planejament aplicable quan es va atorgar la llicència d’obres en locals existents i executats.

2. Es consideraran construccions, edificacions, instal·lacions i usos en situació de fora d’ordenació els següents:

a)   Les edificacions que de conformitat amb el planejament vigent quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra a), no es podran autoritzar obres de consolidació, d’augment de volum ni de modernització. No obstant això, seran autoritzables, excepcional i motivadament, amb renúncia expressa al seu possible increment del valor d’expropiació, les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat i la higiene de les persones que resideixin en elles o ocupin les edificacions esmentades.

b) Les edificacions o construccions executades sense llicència o amb llicència anul·lada encara que ja no correspongui l’adopció de mesures de reestabliment de la legalitat urbanística que impliquin la demolició aplicable en cada cas.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra b), no es podrà fer cap mena d’obra. A més, en cas que aquestes edificacions s’hagin executat amb posterioritat a l’1 de març de 1987, tampoc es podrà obtenir la contractació de serveis de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, sanejament, telèfon, telecomunicacions o de naturalesa similar. Aquest règim serà aplicable mentre no s’obtingui la legalització de les construccions o edificacions d’acord amb la legislació i el planejament en vigor.

c) Les edificacions o construccions implantades legalment en les quals s’hagin executat obres, d’ampliació o de reforma, o canvi d’ús sense disposar de llicència o amb llicència que hagi estat anul·lada.


En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra c), i sempre que no afectin la part de l’edificació o construcció realitzada il·legalment, es permetrà qualsevol obra de salubritat, seguretat, higiene, reparació, consolidació i també reforma.


Així mateix es podran autoritzar les obres necessàries per al compliment de les normes de prevenció d’incendis i d’accessibilitat i el codi tècnic de l’edificació.
No obstant això, mentre no s’obtingui la legalització de les construccions o edificacions, en la part il·legal no es podrà realitzar cap mena d’obra

3. En les edificacions i construccions en règim de propietat horitzontal, les limitacions establertes en els apartats anteriors s’aplicaran únicament als pisos, locals i altres elements constitutius de finques o unitats registrals independents que es trobin en la situació d’inadequació o fora d’ordenació i per tant no a la totalitat de l’edifici.

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU

Recientemente han sido modificadas las Ordenes 24/2022 y 31/2022, correspondientes a la solicitud de ayudas para la redacción de Proyectos de rehabilitación de viviendas y Libros del edificio existentes (Programas 5a y 5b), así como a las obras de rehabilitación a nivel de edificio de viviendas (Programa 3) y obras de rehabilitación de viviendas (Programa 4).

En origen ambas convocatorias terminaban día 1 de septiembre, quedando ahora prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agote, en este período, la cuantía económica asignada a cada convocatoria.

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>