Declaració Responsable per a determinades obres en urbà per facilitar l’execució del PRTR.

Disposició Addicional Primera de la Llei 2/2022, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa

La declaració responsable es permet únicament per a les obres de reforma que millorin l’eficiència energètica o incorporin mecanismes d’estalvi d’aigua. 

Disposició Addicional Primera

[…]

2. Aquest règim excepcional de declaració responsable no és aplicable:

  • a. A les obres, els actes i les instal·lacions previstes a l’article 11.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i la rehabilitació urbana, o altres obres que una normativa sectorial estatal sotmeti al règim de llicència prèvia.
  • b. A la zona de servitud de protecció de costa.
  • c. Als edificis en situació de fora d’ordenació o d’inadequació.
  • d. A les demolicions totals o parcials —sempre que aquestes suposin una demolició total acumulativament— de les construccions i les edificacions.
  • e. A les obres o intervencions que es duguin a terme en edificis o construccions que siguin béns dinterès cultural o catalogats.
  • f. A les obres d’ampliació a edificis existents que siguin intervencions de caràcter total o parcial, sempre que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural.
  • g. A la rehabilitació integral que impliqui una variació essencial del conjunt del sistema estructural.

3. Per acollir-se al règim excepcional previst en aquest article, les obres de reforma han de millorar l´eficiència energètica de les construccions i edificacions o incorporar mecanismes d´estalvi d´aigua que suposin una reducció del consum. En cas que siguin obres que suposin una reforma integral, hauran de millorar l’eficiència energètica de les construccions, instal·lacions i habitatges amb una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys el 7 % o una reducció del consum d’energia primària no renovable almenys d’un 30% i igualment hauran d’incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua que suposin una reducció del consum.

4. Als efectes d’aquesta disposició, la declaració responsable és el document mitjançant el qual el seu promotor manifesta, sota la seva responsabilitat exclusiva, que els actes a què es refereix compleixen les condicions prescrites a la normativa aplicable, que posseeix la documentació tècnica exigible que així ho acredita, i que es compromet a mantenir el compliment en el temps que duri l’exercici dels actes a què fa referència. La formalització de la declaració responsable no prejutja ni perjudica drets patrimonials del promotor ni de tercers, i només produeix efectes entre l’ajuntament i el promotor. Tampoc no pot ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugui incórrer el seu promotor en l’exercici dels actes a què es refereixi.

5. La declaració responsable faculta per dur a terme l’actuació urbanística pretesa a la sol·licitud, sempre que s’acompanyi amb la documentació requerida en cada cas, i sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior que corresponguin. La declaració responsable s´ha de presentar amb una antelació mínima, respecte de la data en què es pretén iniciar la realització de lacte, de quinze dies hàbils. En tot cas, lexecució de les obres o instal·lacions sha diniciar en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la declaració responsable a lajuntament. En cas contrari, la declaració responsable perd la vigència i cal presentar-ne una de nova, sempre que sigui abans del 31 de desembre de 2025, o sol·licitar i obtenir una llicència urbanística, si és a partir de l’1 de gener de 2026. La declaració responsable ha de fixar el termini per a lexecució de lactuació, que en cap cas no pot ser superior a dos anys. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos termes previstos per a les llicències. El començament de qualsevol obra o instal·lació a l’empara de la declaració responsable s’ha de comunicar a l’ajuntament.

6. La declaració responsable subscrita per la persona promotora i dirigida a lajuntament corresponent sha de presentar juntament amb un projecte tècnic dels que preveu larticle 152.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, durbanisme de les Illes Balears, i ha d’incloure una motivació expressa de no incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia, i el justificant de pagament dels tributs corresponents si, dacord amb la legislació dhisendes locals i, si escau, amb lordenança fiscal respectiva, sestableix que és aplicable el règim dautoliquidació. A la declaració responsable s’ha d’incloure la manifestació de manera expressa i clara que les obres compleixen les exigències establertes anteriorment sobre eficiència energètica i estalvi d’aigua, quan els siguin aplicables. En tot cas el projecte ha de ser complet de l´actuació prevista, amb suficient definició dels actes que es pretenen dur a terme, i ha de tenir preceptivament el grau de detall i el contingut establerts en els apartats segon i tercer de larticle 152 de Llei 12/2017, de 29 de desembre, d´urbanisme de les Illes Balears. El projecte tècnic s’ha d’ajustar també a les condicions establertes al Codi Tècnic de l’Edificació, l’ha de redactar personal tècnic competent i l’ha de visar el Col·legi Professional competent segons el que estableixi la normativa estatal vigent. També ha de concretar les mesures de garantia suficients per a la realització adequada de lactuació, i ha de definir les dades necessàries perquè lòrgan municipal competent pugui valorar si sajusta a la normativa aplicable. Un cop presentat davant l’ajuntament el projecte tècnic, adquireix el caràcter de document oficial, i de l’exactitud i la veracitat de les dades tècniques que s’hi consignen, respon la persona autora amb caràcter general. Quan les actuacions requereixin alguna autorització prèvia o algun informe administratiu previ per a l’exercici del dret d’acord amb la normativa sectorial aplicable, no es pot presentar la declaració responsable sense que aquests ho acompanyin o, si escau, s’adjunti el certificat administratiu del silenci produït, quan aquesta normativa prevegi la seva obtenció prèvia a càrrec de la persona interessada. Així mateix, quan l´acte suposi l´ocupació o la utilització del domini públic, s´ha d´aportar l´autorització o la concessió de l´administració titular d´aquest. Quan la normativa sectorial que els preveu impedeixi que la sol·licitud i l´obtenció prèvia dels informes i les autoritzacions sigui a càrrec de la persona interessada, l´òrgan municipal els ha de sol·licitar d´ofici a les altres administracions, en el termini màxim de cinc dies des de la presentació de la documentació completa de la declaració responsable. En aquest cas, l´òrgan municipal ha de comunicar de manera immediata les actuacions realitzades a la persona interessada, i li ha d´assenyalar que no pot iniciar els actes subjectes a la declaració responsable fins que l´òrgan sectorial competent no comuniqui l´emissió de l´informe o l’atorgament de l’autorització. Quan es duguin a terme reformes integrals que afectin elements estructurals de l’edificació, la declaració responsable també s’ha d’acompanyar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil del promotor de l´obra. La presentació de la declaració responsable, si no va acompanyada de tota la documentació preceptiva, no té els efectes que preveu aquesta disposició addicional.

7. La declaració responsable de les obres lligades a la instal·lació o l´adequació dactivitats permanents oa infraestructures comunes vinculades a aquestes es regeix pel que preveu la legislació reguladora dactivitats.

8. Un cop rebuda la declaració responsable, l’òrgan competent ha de fer les comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades, així com la documentació presentada i, si de les comprovacions efectuades se’n desprèn la falsedat o la inexactitud, se suspendrà la activitat, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, sens perjudici que, si s’escau, es pugui incoar un procediment d’esmena de deficiències o, si escau, sancionador. Si hi ha risc per a les persones o les coses, la suspensió es podrà adoptar de manera cautelar i immediata, mitjançant una resolució motivada, que podrà adoptar les mesures oportunes per garantir la seguretatd.

9. Per resolució de ladministració pública competent s´ha de declarar la impossibilitat de continuar lactuació, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin al fet, des del moment en què es tingui constància d´alguna de les circumstàncies següents:

  • a.   La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s’adjunti o s’incorpori a la declaració responsable.
  • b.   La no-presentació, davant l’administració competent, de la declaració responsable de la documentació requerida, si escau, per acreditar el compliment d’allò declarat.
  • c.   La inobservança dels requisits imposats per la normativa aplicable.

10. Conforme a la legislació bàsica en matèria de sòl, en cap cas no es poden entendre adquirides per declaració responsable facultats en contra de la legislació o el planejament urbanístic aplicable.

11. Les actuacions que, podent acollir-se al règim excepcional d’aquesta disposició, es duguin a terme sense haver presentat declaració responsable, o que excedeixin les declarades, s’han de considerar actuacions sense llicència a tots els efectes, i se’ls ha d’aplicar el mateix règim de protecció de la legalitat i sancionador que a les obres i usos sense llicència.

12. El règim aplicable al final d’obres, primera ocupació o utilització dels edificis i les instal·lacions no queda afectat per aquesta disposició i, en conseqüència, es requeriran les actuacions, les llicències i els actes que estableix la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per al tipus d’obres i instal·lacions que s’hagin executat.

13. Als efectes del que preveeu aquesta disposició, només es pot presentar una declaració responsable sobre una mateixa edificació o habitatge una vegada cada sis mesos, excepte en el cas de concurrència en edificis en règim de propietat horitzontal, en què es podran presentar sense aquesta limitació dels sis mesos una declaració relativa a tot l’edifici amb els corresponents a habitatges individuals que en formen part, sense perjudici de la possibilitat d’acollir-se al règim previst a l’article 156 de la Llei 12/ 2017, de 29 de desembre, d´urbanisme de les Illes Balears, per a les modificacions durant l´execució de les obres.

14. Als efectes d’aquesta disposició, no serà imprescindible per acollir-se a aquest règim que les convocatòries de subvencions o ajuts vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’hagin obert, sempre que les actuacions s’ajustin a allò que disposin les bases de la convocatòria o la normativa equivalent. No és possible acollir-se al règim quan s’hagi tancat la convocatòria corresponent. La vigència de la declaració responsable no es veurà afectada pel fet que finalment no sigui beneficiària d´aquests ajuts.

15. Aquesta disposició no és aplicable als actes subjectes al règim de comunicació prèvia en aquesta Llei, els quals continuen sotmesos al procediment establert a larticle 153 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d´urbanisme de les Illes Balears.

16. Per a tot allò que no disposi explícitament aquesta disposició, cal ajustar-se al règim general dintervenció preventiva del títol VII de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d´urbanisme de les Illes Balears.

BOE

Llei 2/2022, de 6 de juny.

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>