Construccions Inadequades i Construccions Fora d’Ordenació.

Resum:
No es podrà realitzar cap tipus d’obra en les edificacions o construccions executades sense llicència.

Les edificacions o construccions implantades legalment en les que s’hagin executat obres, d’ampliació o de reforma, o canvi d´ús sense disposar de llicència, en la part legalment implantada es permetrà qualsevol obra de salubritat, seguretat, higiene, reparació, consolidació i també reforma.

Llei 12/2017  d´Urbanisme de les Illes Balears

Article 129. Edificacions i construccions inadequades i fora d’ordenació.

1. Es consideraran construccions i edificacions en situació d’inadequades aquelles que tinguin les següents característiques:

a) S’hagin implantat legalment d’acord amb un planejament urbanístic derogat o substituït.

b) En el planejament urbanístic en vigor no estigui previst que hagin de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament.

c) No s’ajustin a les determinacions del planejament vigent.

El nou planejament establirà les normes urbanístiques i les actuacions autoritzables aplicables als elements que quedin en aquesta situació. En tot cas, com a mínim, seran autoritzables obres d’higiene, seguretat, salubritat, reforma i consolidació, rehabilitació, modernització o millora de les condicions estètiques i de funcionalitat, així com les necessàries per al compliment de les normes de prevenció d’incendis, accessibilitat, codi tècnic de l’edificació i les d’instal·lacions d’infraestructures pròpies de l’edificació.

[…]

2. Es consideraran construccions, edificacions, instal·lacions i usos en situació de fora d’ordenació els següents:

a) Les edificacions que de conformitat amb el planejament vigent quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra a), no es podran autoritzar obres de consolidació, d’augment de volum ni de modernització. No obstant això, seran autoritzables, excepcional i motivadament, amb renúncia expressa al seu possible increment del valor d’expropiació, les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat i la higiene de les persones que resideixin en elles o ocupin les edificacions esmentades.

b) Les edificacions o construccions executades sense llicència o amb llicència anul·lada encara que ja no correspongui l’adopció de mesures de restabliment de la legalitat urbanística que impliquin la demolició aplicable en cada cas.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra b), no es podrà fer cap mena d’obra.  A més, en cas que aquestes edificacions s’hagin executat amb posterioritat a l’1 de març de 1987, tampoc es podrà obtenir la contractació de serveis de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, sanejament, telèfon, telecomunicacions o de naturalesa similar. Aquest règim serà aplicable mentre no s’obtingui la legalització de les construccions o edificacions d’acord amb la legislació i el planejament en vigor.

c) Les edificacions o construccions implantades legalment en les quals s’hagin executat obres, d’ampliació o de reforma, o canvi d’ús sense disposar de llicència o amb llicència que hagi estat anul·lada.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra c), i sempre que no afectin la part de l’edificació o construcció realitzada il·legalment, es permetrà qualsevol obra de salubritat, seguretat, higiene, reparació, consolidació i també reforma.

Així mateix, es podran autoritzar les obres necessàries per al compliment de les normes de prevenció d’incendis i d’accessibilitat i el codi tècnic de l’edificació.

No obstant això, mentre no s’obtingui la legalització de les construccions o edificacions, en la part il·legal no es podrà realitzar cap mena d’obra.

3. En les edificacions i construccions en règim de propietat horitzontal, les limitacions establertes en els apartats anteriors s’aplicaran únicament als pisos, locals i altres elements constitutius de finques o unitats registrals independents que es trobin en la situació d’inadequació o fora d’ordenació i per tant no a la totalitat de l’edifici.

Fonament de l’Articulat

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>