Construccions Inadequades i Construccions Fora d’Ordenació.

Resum:
No es podrà realitzar cap tipus d’obra en les edificacions o construccions executades sense llicència.

Les edificacions o construccions implantades legalment en les que s’hagin executat obres, d’ampliació o de reforma, o canvi d´ús sense disposar de llicència, en la part legalment implantada es permetrà qualsevol obra de salubritat, seguretat, higiene, reparació, consolidació i també reforma.

Llei 12/2017  d´Urbanisme de les Illes Balears

Article 129. Edificacions i construccions inadequades i fora d’ordenació.

1. Es consideraran construccions i edificacions en situació d’inadequades aquelles que tinguin les següents característiques:

  1. S’hagin implantat legalment d’acord amb un planejament urbanístic derogat o substituït.
  • En el planejament urbanístic en vigor no estigui previst que hagin de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament.
  • No s’ajustin a les determinacions del planejament vigent.

El nou planejament establirà les normes urbanístiques i les actuacions autoritzables aplicables als elements que quedin en aquesta situació. En tot cas, com a mínim, seran autoritzables obres d’higiene, seguretat, salubritat, reforma i consolidació, rehabilitació, modernització o millora de les condicions estètiques i de funcionalitat, així com les necessàries per al compliment de les normes de prevenció d’incendis, accessibilitat, codi tècnic de l’edificació i les d’instal·lacions d’infraestructures pròpies de l’edificació.

[…]

2. Es consideraran construccions, edificacions, instal·lacions i usos en situació de fora d’ordenació els següents:

  1. Les edificacions que de conformitat amb el planejament vigent quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra a), no es podran autoritzar obres de consolidació, d’augment de volum ni de modernització. No obstant això, seran autoritzables, excepcional i motivadament, amb renúncia expressa al seu possible increment del valor d’expropiació, les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat i la higiene de les persones que resideixin en elles o ocupin les edificacions esmentades.

  • Les edificacions o construccions executades sense llicència o amb llicència anul·lada encara que ja no correspongui l’adopció de mesures de restabliment de la legalitat urbanística que impliquin la demolició aplicable en cada cas.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra b), no es podrà fer cap mena d’obra.  A més, en cas que aquestes edificacions s’hagin executat amb posterioritat a l’1 de març de 1987, tampoc es podrà obtenir la contractació de serveis de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, sanejament, telèfon, telecomunicacions o de naturalesa similar. Aquest règim serà aplicable mentre no s’obtingui la legalització de les construccions o edificacions d’acord amb la legislació i el planejament en vigor.

  • Les edificacions o construccions implantades legalment en les quals s’hagin executat obres, d’ampliació o de reforma, o canvi d’ús sense disposar de llicència o amb llicència que hagi estat anul·lada.

En les edificacions o instal·lacions que es trobin en situació de fora d’ordenació, en virtut d’aquesta lletra c), i sempre que no afectin la part de l’edificació o construcció realitzada il·legalment, es permetrà qualsevol obra de salubritat, seguretat, higiene, reparació, consolidació i també reforma.

Així mateix, es podran autoritzar les obres necessàries per al compliment de les normes de prevenció d’incendis i d’accessibilitat i el codi tècnic de l’edificació.

No obstant això, mentre no s’obtingui la legalització de les construccions o edificacions, en la part il·legal no es podrà realitzar cap mena d’obra.

3. En les edificacions i construccions en règim de propietat horitzontal, les limitacions establertes en els apartats anteriors s’aplicaran únicament als pisos, locals i altres elements constitutius de finques o unitats registrals independents que es trobin en la situació d’inadequació o fora d’ordenació i per tant no a la totalitat de l’edifici.

Fonament de l’Articulat

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

Jornada professional: “El arquitecto, gestor integral de la rehabilitación. Novedades legislativas y casos de éxito”

En el marco de las ayudas que ha aprobado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para impulsar la rehabilitación de viviendas y la regeneración de barrios con cargo a los fondos europeos Next Generation, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará, el próximo miércoles, 3 de noviembre, una jornada profesional en la que se avanzarán algunos de los cambios legislativos que se van a adoptar para la agilización en la tramitación de las ayudas.

MÉS >>