Construcció en espais lliures o de domini públic

RESUM:
En situació urbana i per a millores en temes d’accessibilitat i eficiència energètica, l’article 24 de la Llei del sòl, estableix la possibilitat de plantejar a l’administració municipal, ocupar espais lliures o de domini públic.
Són exemples habituals la instal·lació d’ascensors en les reculades o la col·locació d’un aïllament exterior (SATE), en aquest últim cas, si es redueix almenys un 30% de la demanda energètica anual de calefacció o refrigeració de l’edifici.

Llei  7/2015 referent a la Llei del sòls i rehabilitació urbana


Article 24. Regles específiques de les actuacions sobre el mitjà urbà.

[…]

4. Serà possible ocupar les superfícies d’espais lliures o de domini públic que resultin indispensables per a la instal·lació d’ascensors o altres elements que garanteixin l’accessibilitat universal, així com les superfícies comunes d’ús privatiu, com ara vestíbuls, replanells, sobrecobertes, volades i porxades, tant si se situen en el sòl, com en el subsol o en el vol, quan no resulti viable, tècnica o econòmicament, cap altra solució i sempre que quedi assegurada la funcionalitat dels espais lliures, dotacions i altres elements del domini públic.

Els instruments d’ordenació urbanística garantiran l’aplicació de la regla bàsica establerta en el paràgraf anterior, bé permetent que aquelles superfícies no computin a l’efecte del volum edificable, ni de distàncies mínimes a fites, altres edificacions o a la via pública o alineacions, bé aplicant qualsevol altra tècnica que, de conformitat amb la legislació aplicable, aconsegueixi la mateixa finalitat.

Així mateix, l’acord ferm en via administrativa a què es refereix l’apartat 2, a més dels efectes previstos en l’article 42.3, legitima l’ocupació de les superfícies d’espais lliures o de domini públic que siguin de titularitat municipal, sent l’aprovació definitiva causa suficient perquè s’estableixi una cessió d’ús del vol pel temps en què es mantingui l’edificació o, en el seu cas, la seva requalificació i desafectació, amb alienació posterior a la comunitat o agrupació de comunitats de propietaris corresponent.   Quan calgués ocupar béns de domini públic pertanyents a altres Administracions, els Ajuntaments podran sol·licitar al seu titular la cessió d’ús o desafectació d’aquests, la qual procedirà, si escau, de conformitat amb el que es preveu en la legislació reguladora del bé corresponent.

5. El que es disposa en l’apartat anterior serà també d’aplicació als espais que requereixin la realització d’obres que aconsegueixin reduir almenys, en un 30 per cent la demanda energètica anual de calefacció o refrigeració de l’edifici i que consisteixin en:

a) la instal·lació d’aïllament tèrmic o façanes ventilades per l’exterior de l’edifici, o el tancament o envidrament de les terrasses ja ensostrades.

b)   la instal·lació de dispositius bioclimàtics adossats a les façanes o cobertes.

c)   la realització de les obres i la implantació de les instal·lacions necessàries per a la centralització o dotació d’instal·lacions energètiques comunes i de captadors solars o altres fonts d’energia renovables, en les façanes o cobertes quan aconsegueixin reduir el consum anual d’energia primària no renovable de l’edifici, almenys, en un 30 per cent.

d)   La realització d’obres en zones comunes o habitatges que aconsegueixin reduir, almenys, en un 30 per cent, el consum d’aigua en el conjunt de l’edifici.

6. Quan les actuacions referides en els apartats anteriors afectin immobles declarats d’interès cultural o subjectes a qualsevol altre règim de protecció, es buscaran solucions innovadores que permetin realitzar les adaptacions que siguin precises per a millorar l’eficiència energètica i garantir l’accessibilitat, sense perjudici de la necessària preservació dels valors objecte de protecció. En qualsevol cas, hauran de ser informades favorablement, o autoritzades, en el seu cas, per l’òrgan competent per a la gestió del règim de protecció aplicable, d’acord amb la seva pròpia normativa.

Font de l’articulat:

Publicacions relacionades

Edificis Existents ús Residencial

AMPLIACIÓ DEL PLAÇ de sol·licitud de les subvencions d’habitatge a càrrec dels Fons Next Generation EU fins al 31-12-2024

Recentment han estat modificades les Ordres 24/2022 i 31/2022, corresponents a la sol.licitud d’ajuts per a la redacció de Projectes de rehabilitació d’habitatges i Llibres de l’edifici existent (Programes 5a i 5b), així com per a les obres de rehabilitació a nivell d’edifici d’habitatges (Programa 3) i obres de rehabilitació d’habitatges (Programa 4).

En origen ambdues convocatòries finalitzaven dia 31 de desembre de 2023, quedant ara prorrogades fins el 31 de desembre de 2024, o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada a cada convocatòria.

MÉS >>
Edificis Existents ús Residencial

Guia de Residus

Sabem que reduir la demanda i el consum energètic, incidint en major mesura en la reducció de la dependència dels combustibles fòssils, és un repte

MÉS >>
Actividad Colegial

Jornada de Formación. SATE.

14 de setembre de 2023 – 12:00 h. – 14 de setembre de 2023 – 13:30 h. Jornada dirigida a arquitectes i a professionals del

MÉS >>
Cursos

Complements CE3X per NextGen

A continuació us compartim els complements desenvolupats per a CE3x que poden ser d’utilitat per a tots els treballs relatius a la CEE i al concret del NextGeneration.

MÉS >>